ดูข้อมูลสถิติ ...

ดูข้อมูลสถิติ

อัพเดต 2560

สถิติแสดงจำนวนผู้รับบริการด้านระบบบริการสุขภาพ

ดูข้อมูลสถิติ
อัพเดต 2560

สถิติความสำเร็จของการเข้าใช้ประโยชน์จากศูนย์บริการข้อมูลระบบบริการสุขภาพภาครัฐเชิงรุก

ดูข้อมูลสถิติ
อัพเดต 2560

สถิติแสดงรายได้จากบริการสุขภาพและผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีคุณภาพตามมาตรฐานนานาชาติ

ดูข้อมูลสถิติ
อัพเดต 2560

สถิติแสดงความก้าวหน้าของการบริหารจัดการของไทย เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นำด้านระบบบริการสุขภาพ ตามนโยบาย Medical Hub

ดูข้อมูลสถิติ
อัพเดต 2560

สถิติแสดงสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

ดูข้อมูลสถิติ
อัพเดต 2560