ข่าวสาร ...

ข่าวสาร

เปิดบ้าน สบส. ขอเสนอ "บ้านกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม"

ข่าวสาร

เปิดบ้าน สบส. ขอเสนอ "บ้านกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม"

วันที่โพส

27 ธันวาคม 2560

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่ากอง ขึ้นตรงต่ออธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพแบบสำรวจความพึงพอใจต่อการใช้งานเว็บไซต์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
พึงพอใจมาก
พึงพอใจปานกลาง
เฉยๆ
ควรปรับปรุง

ข่าวสารอื่นๆ