ข่าวสาร ...

ข่าวสาร

สบส.เขต1 จัดประชุมถอดบทเรียนและจัดทำรูปแบบการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ

ข่าวสาร

สบส.เขต1 จัดประชุมถอดบทเรียนและจัดทำรูปแบบการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ

วันที่โพส

9 ธันวาคม 2560

สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1 จ.เชียงใหม่ ได้ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดบทเรียนการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ ในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เมื่อวันที่ 27 – 28 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนและกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเป็นไปทิศทางเดียวกันครอบคลุมทั้งเขตพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 1-12

และเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 แพทย์หญิงประนอม คำเที่ยง อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้เดินทางไปเป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำรูปแบบการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพและการดำเนินงานตามนโยบาย ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ การประชุมดังกล่าวมีขึ้นเพื่อจัดทำรูปแบบการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ และการดำเนินงานตามนโยบาย ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สำหรับสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1-12 ซึ่งผลจากการประชุมดังกล่าว สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1 จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดทำรูปแบบการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ ในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ เพื่อให้สามารถนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ และสถาบันพัฒนานวัตกรรมด้านระบบบริการสุขภาพ ในสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ รวมทั้งได้จัดทำแผนปฏิบัติการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ ในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ที่ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรมสำคัญที่ต้องขับเคลื่อนในช่วงไตรมาสที่ 1-2 ของปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และเป็นการขับเคลื่อนร่วมกับกิจกรรมตามภารกิจการคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เพื่อให้ประชาชนได้รับการคุ้มครองภายใต้บริการที่มีคุณภาพ ปลอดภัย สมประโยชน์


ข่าวสารอื่นๆ