ข่าวสาร ...

ข่าวสาร

สบส. คุมเข้มมาตรฐานร้านสปา ร้านนวด มุ่งคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับบริการที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ขจัดปัญหาสปา นวดไทยไร้มาตรฐาน

ข่าวสาร

สบส. คุมเข้มมาตรฐานร้านสปา ร้านนวด มุ่งคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับบริการที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ขจัดปัญหาสปา นวดไทยไร้มาตรฐาน

วันที่โพส

9 ธันวาคม 2560

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ คุมเข้มสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ให้ดำเนินกิจการอย่างมีมาตรฐานตามกฎหมาย สถานที่ตั้งต้องสะอาด มีการแบ่งสัดส่วนการให้บริการชัดเจน มีแสงสว่างและระบายอากาศอย่างเพียงพอ จัดห้องแยกส่วนชายหญิง จัดให้มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาล ผู้ให้บริการต้องมีความรู้ความชำนาญ มีระบบคัดกรองผู้รับบริการที่มีภาวะเสี่ยง และร้านสปาต้องทำทะเบียนประวัติลูกค้าไว้เป็นหลักฐาน เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับบริการที่มีคุณภาพและความปลอดภัย ป้องกันและขจัดปัญหาสปา นวดไทยไม่มีมาตรฐาน นายแพทย์ภานุวัฒน์ ปานเกตุ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) กล่าวว่า จากความนิยมของกิจการเพื่อสุขภาพ ประเภท สปา หรือร้านนวดซึ่งสร้างเม็ดเงินสะพัดให้กับประเทศ ทำให้มีผู้สนใจประกอบอาชีพนี้เป็นจำนวนมาก กรมฯจึงมีนโยบายชัดเจนในการกำกับดูแลสถานประกอบการเพื่อสุขภาพให้ได้มาตรฐาน โดยคำนึงถึงประชาชนต้องได้รับบริการที่มีคุณภาพและความปลอดภัยจากการใช้บริการ ขณะเดียวกันก็ต้องทำให้ผู้ประกอบการสามารถดำเนินกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการจ้างงาน สร้างรายได้ และสร้างชื่อเสียงให้กับสถานบริการเพื่อสุขภาพของไทย โดยดำเนินการภายใต้พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2559 ด้านนายกิตติพงษ์ เกิดฤทธิ์ ผู้อำนวยการกองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ เปิดเผยว่ากิจการสปา นวดเพื่อสุขภาพ และนวดเพื่อเสริมความงาม เป็นการให้บริการที่ใกล้ชิดกับลูกค้า มีความเสี่ยงในการแพร่เชื้อโรคระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการได้ เช่น หวัด วัณโรค โรคผิวหนังจากการติดเชื้อ เป็นต้น อาจเกิดการบาดเจ็บ หรือมีการล่วงละเมิดทางเพศระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ผู้ประกอบการจึงต้องดำเนินกิจการให้ถูกต้องตามมาตรฐานอย่างเคร่งครัด ดังนี้ 1.) มาตรฐานด้านสถานที่ สถานที่ต้องสะอาดมีการจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ำเสีย และการควบคุมพาหะนำโรคตามหลักสุขาภิบาล บริเวณที่ให้บริการต้องมีความเหมาะสมไม่มิดชิดลับตาจนเกินไป มีแสงสว่างและการระบายอากาศที่เพียงพอ ห้องอาบน้ำ ห้องส้วม อ่างล้างมือ ห้องผลัดเปลี่ยนเสื้อผ้า ตู้เก็บเสื้อผ้า ต้องเพียงพอและแยกส่วนสำหรับชาย-หญิง 2.) มาตรฐานด้านความปลอดภัย ต้องจัดให้มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นและพร้อมใช้งาน อุปกรณ์และเครื่องมือทุกชนิดต้องมีการทำความสะอาดอย่างถูกสุขลักษณะ ผู้ให้บริการต้องใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ใกล้ชิดกับผู้รับบริการ มีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้และติดตั้งเครื่องดับเพลิงไว้ในตำแหน่งที่เห็นชัดเจน พนักงานต้องมีความรู้ ความเข้าใจ ความชำนาญในการให้บริการและการใช้อุปกรณ์ที่ให้บริการ มีระบบคัดกรองผู้รับบริการที่มีความเสี่ยงทั้งจากอายุ การตั้งครรภ์ การใช้ยาหรือโรคประจำตัว 3.) มาตรฐานด้านการให้บริการ ต้องแสดงรายการให้บริการและอัตราค่าบริการไว้ในที่เปิดเผยและมองเห็นได้ง่าย เครื่องแบบสำหรับผู้ให้บริการต้องรัดกุม สุภาพ สะอาดเรียบร้อยและสะดวกต่อการปฏิบัติงาน ต้องมีป้ายชื่อผู้ให้บริการติดไว้ที่บริเวณหน้าอก กำหนดเวลาเปิดให้บริการได้ตั้งแต่เวลา 06.00 น.-24.00 น. ทั้งนี้ กิจการสปาต้องมีการจัดทำทะเบียนประวัติผู้รับบริการไว้เป็นหลักฐานด้วย ผู้อำนวยการกองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเปิดกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ สอบถามที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2193 7080 หรือติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (www.thaispa.go.th) และ เฟซบุ๊ก“กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สบส.กระทรวงสาธารณสุข”

แบบสำรวจการให้บริการ ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
พึงพอใจมาก
พึงพอใจปานกลาง
รู้สึกเฉยๆ
บริการแย่ ควรปรับปรุง

ข่าวสารอื่นๆ