กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ...

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

พระราชบัญญัติ

pdf

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการ ตามพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559

pdf

การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2560

pdf

ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง แบบบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559

pdf

ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้ชื่อสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

pdf

การอบรมระบบประเเมินผลการปฏิบัติราชการ ระดับองค์การ ระดับหน่วยงาน และระดับบุคคล ของสำนักกฎหมาย ประจำปี2556

กฎกระทรวง

pdf

กำหนดมาตรฐานด้านสถานที่ ความปลอดภัย และการให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพประเภทกิจการสปา และกิจการนวดเพื่อสุขภาพ หรือ เพื่อเสริมความงาม พ.ศ. 2561

pdf

กฎกระทรวง กำหนดบริการอื่นในกิจการสปา พ.ศ. 2560

pdf

การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2560